Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo chữa đau chân, đau lưng.