Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo chữa đau chân, đau lưng.