Thứ Sáu, ngày 06 tháng 2 năm 2015

Bấm huyệt , xoa bóp, trị bệnh 2.