Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Bấm Thập Chỉ Đạo chữa bại liệt.