Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Bấm Thập Chỉ Đạo chữa bại liệt.