Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Bấm Thập chỉ liên Tâm pháp chữa bệnh Suyễn.