Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Huyệt Nhị Môn và các Huyệt ở lưng.