Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Huyệt Nhị Môn và các Huyệt ở lưng.