Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Điếc tai, Ù tai 5 năm được Thập Chỉ Liên Tâm cải thiện thính lực.