Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Thập chỉ Liên Tâm Pháp - Huyệt Đoạt Thế - Khư Nai.