Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Thập chỉ liên tâm pháp - Huyệt Thốn Ô.