Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

Bài tập tại bàn làm việc phòng nhức mỏi cổ vai gáy, lưng.