Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Bài tập tại bàn làm việc phòng nhức mỏi cổ vai gáy, lưng.