Thứ Năm, ngày 05 tháng 3 năm 2015

Phản ứng phụ của dược thảo 2.