Thứ Bảy, ngày 07 tháng 3 năm 2015

THẬN LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ.