Thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015

Couple workout: Bài tập đôi - Hana Giang Anh và Katsu.