Thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015

Lưng và bắp tay sau - Hana Giang Anh.