Thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2015

Tabata cho vòng ba căng tròn - Hana Giang Anh.