Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Áp huyết cao đường cao, hở van tim, tại sao phải bó chân.