Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Áp huyết cao đường cao, hở van tim, tại sao phải bó chân.