Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Cách khám mầu sắc bệnh theo vị trí tạng phủ trên mặt.