Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Cấp cứu gấp 1 trường hợp lên cơn suyễn đàm ngộp thở.