Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Chữa chân tê đau lạnh ngồi thiền đau chân không ngồi được.