Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Giải thích những thắc mắc về kỹ thuật các thế tập.