Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Mệt, cảm cúm, rối loạn tiền đình.