Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Mệt, cảm cúm, rối loạn tiền đình.