Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Nạp Khí Trung Tiêu / Quay vặn khớp vai.