Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Nạp Khí Trung Tiêu / Quay vặn khớp vai.