Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Ngũ hành 12 kinh và ngũ du huyệt trên mỗi đường kinh, tìm ra Nhất điểm thông kinh mạch.