Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Nơi nào thiếu máu và đường gây ra đau phải châm và giác hút thông máu.