Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Nơi nào thiếu máu và đường gây ra đau phải châm và giác hút thông máu.