Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Số thứ hai tâm trương cao, vai đau, đi vẹo chân.