Thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015

Số thứ hai tâm trương cao, vai đau, đi vẹo chân.