Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Tai thuộc thận hiện dấu hiệu bệnh hiện trên tai.