Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2015

Thường bị giựt nhẹ lăn tăn quanh vòng môi dưới.