Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Thường bị giựt nhẹ lăn tăn quanh vòng môi dưới.