Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết.