Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Vuốt động mạch cảnh lên làm tăng áp huyết, vuốt xuống làm hạ áp huyết.