Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Bài 3: Trọng âm từ trong tiếng anh.