Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Bài 5: Nhịp điệu trong tiếng Anh.