Thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Bài 7: Thực hành nói tiếng anh tự nhiên.