Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015

Lá lốt: Vị thuốc tốt trị mồ hôi trộm.