Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2015

Luyện Phát Âm Tiếng Anh – Tập 10 – Phát Âm Giọng Người Mỹ.