Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Luyện Phát Âm Tiếng Anh – Tập 15 – I've, You've, He's It's.