Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2015

THẬN LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA THOÁI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ.