Thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2015

Cách tính nhẩm học toán rất đơn giản của người Nhật.