Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Khắc phục rụng trái non cây tiêu.