Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Khắc phục rụng trái non cây tiêu.