Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Kỹ thuật sử dụng phân bón qua lá cho cây tiêu.