Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Mẹo nhân hai số có n chữ số (không sử dụng máy tính).