Thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2015

Mẹo nhân hai số có n chữ số (không sử dụng máy tính).