Thứ Năm, ngày 02 tháng 7 năm 2015

Người Nhật tính nhân bằng cách nào.