Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2015

Sử dụng phân bón cân đối trên cây tiêu.