Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2015

Tự vệ khi bị tấn công trước mặt.