Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Tự vệ khi bị tấn công trước mặt.