Chủ Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2015

LÁ SA KÊ, ĐẬU BẮP, LÁ ỔI, DƯA LEO VỚI BỆNH GOUT.