Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Bói đường chỉ tay cho biết lòng chung thủy.