Thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015

Bói đường chỉ tay cho biết lòng chung thủy.