Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Đoán tình cảm qua đường chỉ tay.