Thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015

Đoán tình cảm qua đường chỉ tay.