Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Bac Si Ninh Hung - San Phu Khoa - Ask the Doctor.