Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ | [Mẹo 8 ] Sử dụng ACMP và nút vào trống nhanh.