Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 3] Điệu Balatpiano và Ngũ cung.