Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Dạy đàn organ [Mẹo số 3] Điệu Balatpiano và Ngũ cung.